top of page

Virtaa Manor GDPR

Our GDPR is at the moment in finnish. Please, contact us if you have any questions about it.

Tämä on Virtaan Kartanon tietosuojaseloste. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Virtaan Kartano (myöh. rekisterinpitäjä)

Juhani Stjernvall

Kymärintie 44, 19700 SYSMÄ

Y-tunnus 1842361-8


2. Yhteyshenkilö

Tiina Stjernvall

virtaankartano@gmail.com

puh. 050 537 6714


3. Rekisterin nimi

Asiakas-, ja sopimusrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus, oikeutettu etu tai sopimus, jossa rekisteröity on
osapuolena.

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja varausten hoito

  • rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen ja tuottaminen asiakkaille

  • sopimusten mukainen palveluiden laskutustehtävät ja maksujen valvonta

  • matkustajailmoitusten keräys. Majoitusasiakkaiden matkustajatietojen keräys ja käsittely majoitusliikkeessä perustuu lainsäädäntöön.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja:
henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, henkilön asema organisaatiossa,
www-sivuston osoite, asiakasnumero, viitetiedot, laskutustiedot sekä palvelun tilaukseen tai
asiakassuhteeseen liittyvät lisätiedot.

 

Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään henkilökohtaisesti,
sähköpostitse, puhelimitse, matkustajailmoituskortin, www-sivuston tai sosiaalisen median kautta tulleiden
yhteydenottojen kautta. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä, tallettaa ja päivittää rekisterinpitäjän toimesta
palveluiden varaus- ja toteutusprosessin yhteydessä sekä Väestörekisterikeskuksen tai muun osoite-,
päivitys-, ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä työntekijöillä, jotka
tarvitsevat kyseessä olevia tietoja työtehtävissään. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilökuntaa koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Paperiaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö
tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä,
yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
(”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa kuten oikeus kieltää tietojen
luovuttaminen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai muuta mainontaa varten. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä.

bottom of page